OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:
MHA, s.r.o.
Školní 511
396 01 Humpolec
IČ: 25156896
DIČ: CZ25156896
e-mail: efabrika@fabrikahotel.cz
telefon: +420 778 767 457

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před objednáním zboží. Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že tyto uvedené obchodní podmínky akceptuje.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží lze objednat přes internetový portál efabrika.cz nebo emailem na adrese efabrika@fabrikahotel.cz. Objednání je v obou případech pro kupujícího závazné. Informace o průběhu objednávky lze získat na telefonním čísle +420 778 767 457. Přesný popis zboží vč. možných alergenů je uveden na internetovém portálu efabrika.cz u každého druhu zboží.

3. DODACÍ LHŮTA ZBOŽÍ

Objednávka zboží bude vyřízena bez zbytečného odkladu po uskutečnění závazné objednávky od kupujícího skrze jednu z možností dle odst. 2 těchto obchodních podmínek. V případě nedostupnosti zboží z objednávky bude prodávající kupujícího okamžitě kontaktovat s informací o náhradním termínu dodání zboží, nebo s návrhem náhradního řešení, pokud to bude možné. V případě, že nedostupné zboží již nelze dodat nebo zaměnit za jiné adekvátní zboží po domluvě mezi prodávajícím a kupujícím, má kupující právo objednávku zrušit bez storno poplatků.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží bude vyzvednuto osobně kupujícím na adrese prodávajícího nebo bude doručeno dopravou MHA, s.r.o. na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen bezodkladně zboží za účasti prodávajícího zkontrolovat, zda souhlasí dle zadané objednávky a převzít. Za úspěšně dodanou objednávku zboží náleží prodávajícímu od kupujícího předem smluvená cena za zboží, která je uvedena na internetovém portálu efabrika.cz. Cena za dodání zboží po Humpolci je zdarma. Cena za dodání zboží mimo Humpolec je zpoplatněna sazbou 12 Kč/km.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zboží je uvedena u každé položky zboží v českých korunách včetně DPH na internetovém portálu efabrika.cz. Platba za objednané zboží se standardně provádí přes platební terminál v místě prodeje zboží prodávajícím při převzetí zboží kupujícím. Úhradou ceny za zboží mezi prodávajícím a kupujícím se rozumí řádné ukončení procesu prodeje zboží a akceptace dodaného množství a správnosti položky zboží.

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ A REKLAMACE

Požadavek na výměnu zboží (reklamaci) z důvodu nevyhovující kvality zboží při dodání nebo chybného dodání zboží prodávajícím kupujícímu je nutné oznámit bezodkladně při dodávce/předání zboží prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen si zboží při převzetí od prodávajícího zkontrolovat, zda souhlasí objednané a dodané položky s objednávkou. S kupujícím bude případná reklamace řešena ihned na místě buď vrácení ceny zboží nebo výměnou zboží za kvalitativně a množstevně vyhovující zboží.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů (pro případné doručení zboží zejména: jméno, adresa telefonní/emailový kontakt) a to pouze pro účely vyřízení objednávky zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající se zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje třetí straně a po řádném splnění objednávky zboží tyto údaje bezpečně a nenávratně vymaže ze svých systémů.

Obchodní podmínky platné od 1.3.2020